Auron

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Auron Isola 1652 m Mercantour France