Menarola

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Menarola Gordona 1167 m Lepontine alps Italy