Monte San Simeone

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Monte San Simeone Bordano 1200 m Carnic alps Italy