Santa Chiara

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Santa Chiara Venaus 1513 m Piedmont Italy