Troina

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Troina S575 1095 m Sicily Italy