Alpe Buri

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Alpe Buri Settimo Vittone 1525 m Piedmont Italy