Monte Ceppo

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Monte Ceppo San Remo 1468 m Ligurian Alps Italy